[Trick] Tut Report Faq 13t

Đầu tiên các bạn chuẩn bị  2 clone   và  1 cmnd Fake ngày sinh là 01-01-2008  Có thông tin của victim để fake thì càng tốt nhé. Bước...
Đầu tiên các bạn chuẩn bị 2 clone và 1 cmnd Fake ngày sinh là 01-01-2008 
Có thông tin của victim để fake thì càng tốt nhé.



Bước 1:  Fake Ip Úc, Ngôn Ngữ English (UK)
Bước 2:  Login vào clone 1. Copy và dán link này  vào: Click

Dòng 1: Tên nạn nhân
Dòng 2: URL nạn nhân
Dòng 3: Mail nạn nhân, nếu không có thì [email protected]
Dòng 4: Chọn 9 tuổi.
Dòng 5 Điền đoạn sau:


I assert this is a kid, because I am not qualified to use facebook facebook for review and delete it from facebook, I hope facebook will soon resolve.
Thanks for facebook.


Bước 3: Ra case các bạn chờ 5p thì rep lại cmnd nhé.

Bước 4: Các bạn login vào clone 2 và làm như clone 1. 


 Nên làm vào 7 giờ  tối hoặc 9 giờ tối . Đến 12 gi nó rep là victim die.

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment